Πρόγραμμα «Intermediaries»


 
Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «Intermediaries» έχει ως βασικό σκοπό την αξιολόγηση της συνεισφοράς των «ενδιάμεσων» φορέων, που προκύπτουν μεταξύ των χρηστών νερού και των υπηρεσιών παροχής νερού και διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. Οι δημόσιες υπηρεσίες παροχής νερού και διαχείρισης υγρών αποβλήτων των Ευρωπαικών χωρών διέρχονται πλέον σε μια μεταβατική περίοδο. Η τάση προς την φιλελευθεροποίηση των υπηρεσιών αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα γι’ αυτή τη μετεξέλιξη. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η αναμόρφωση της πολιτικής διαχείρισης υδάτινων πόρων της ΕΕ με την Οδηγία Πλαίσιο για την Διαχείριση των Υδάτινων  Πόρων (2000/60/ΕC), η εμφάνιση νέων τεχνολογιών, οι μειωμένες κυβερνητικές χρηματοδοτήσεις και το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης κατά την διανομή των υδάτινων πόρων. Η ταχύτητα και η ένταση πραγματοποίησης αυτών των αλλαγών διαφέρουν από χώρα σε χώρα αλλά επιβάλλουν την μετάβαση σε νέες πρακτικές διαχείρισης των υδάτινων πόρων που θα ξεφεύγουν από το καθαρά κατασκευαστικό πλαίσιο των υποδομών για την προσφορά και θα προσανατολίζονται σε ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της ζήτησης. Στα πλαίσια αυτής της μετάβασης ένα σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών προσφέρονται από νέους φορείς των οποίων το καθεστώς ποικίλει και οι οποίοι λειτουργούν μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και των τελικών χρηστών. Αυτοί οι νέοι φορείς μπορεί να είναι π.χ. εμπορικές επιχειρήσεις ή μη κυβερνητικές οργανώσεις ή μη κερδοσκοπικές δημοτικές επιχειρήσεις. Η δυναμική της λειτουργίας αυτών των νέων φορέων ως προς τη μείωση της κατανάλωσης νερού και της βελτίωσης της ποιότητας του καθιστά επείγουσα την παρουσία τους στα πλαίσια της ικανοποίησης των βασικών αρχών της Οδηγίας Πλαίσιο για την Διαχείριση των Υδάτινων  Πόρων.   
 
 
Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «Intermediaries» επιχειρεί την πρώτη σημαντική καταγραφή και αξιολόγηση του ρόλου των ενδιάμεσων υπηρεσιών και οργανισμών στην Ευρώπη, καθώς η γνώση για τον βαθμό επίδρασης στους στον τομέα των υδάτινων πόρων είναι περιορισμένη. Κατόπιν τούτου το παρόν πρόγραμμα καλύπτει αυτό το κενό γνώσης καταγράφοντας την ανάπτυξη και τους διαφορετικούς τύπους ενδιάμεσων φορέων και εξετάζοντας κάτω από ποιες μεθόδους και θεσμικά πλαίσια μπορούν να επιταχύνουν την εφαρμογή τεχνολογικών και κοινωνικών πρακτικών για την προστασία των υδάτινων πόρων.