Πρόγραμμα CD4WC


 

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα CD4WC χρηματοδοτήθηκε από το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP6) της ΕΕ. Αποτελεί μια ευρύτατη συνεργασία τεσσάρων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων (Πολυτεχνείο Δρέσδης, Πανεπιστήμιο Ινσμπρουγκ, Πανεπιστήμιο Γάνδης και Παντείου Πανεπιστημίου) και τεσσάρων εταιριών αποχέτευσης/ύδρευσης. Στόχος του προγράμματος είναι η διατύπωση εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέπουν την cost-effective δημιουργία και λειτουργία των αστικών συστημάτων διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. Η δημιουργία και λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι δαπανηρότατη καθώς πρέπει να επιτυγχάνουν υψηλότατους περιβαλλοντικούς στόχους στην ποιότητα των αποβλήτων που καταλήγουν στους υγρούς αποδέκτες. Στο πλαίσιο αυτό προβάλει επιτακτικά το αίτημα για οικονομικά αποδοτικά (cost-effective) λειτουργία.Η ερευνητική ομάδα Οικονομικών του Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει τρία πεδία έρευνας στα πλαίσια του προγράμματος CD4WC. Τη διατύπωση συνθηκών για την ελαχιστοποίηση του κόστους επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων από τις μονάδες επεξεργασίας. Οι μονάδες επεξεργασίας έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και απαιτούν διαφορετικά κόστη. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να καθοριστεί ο συνδυασμός λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας που να ελαχιστοποιεί το σχετικό κόστος και την χρήση των οικονομικών εργαλείων/μέσων για τον έλεγχο των πηγών υγρών αποβλήτων και ρύπων στον αστικό χώρο. Η θεωρία για την χρήση των οικονομικών εργαλείων (οι φόροι, εμπορεύσιμες άδειες ρύπανσης, προδιαγραφές και επιδοτήσεις) για τον έλεγχο των ρυπαίνοντων και για την εσωτερικοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους είναι διευρυμένη. Παρόλαυτα η συστηματική και επιστημονικά άρτια εφαρμογή των οικονομικών εργαλείων βρίσκεται στα αρχικά της βήματα, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο η ερευνητική ομάδα σχεδίασε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εφαρμογή των οικονομικών εργαλείων για τον έλεγχο των πηγών υγρής ρύπανσης. Το πολύπλοκο πεδίο εφαρμογής προϋπόθεσε την διενέργεια μιας ευρύτατης έρευνας προκειμένου να γίνει η επιλογή και ο σχεδιασμός των κατάλληλων εργαλείων στις εκάστοτε συνθήκες. Την εκτίμηση κοινωνικοοικονομικού οφέλους που προκύπτει από την καλυτέρευση των υγρών αποδεκτών των αστικών αποβλήτων. Η καλυτέρευση των υγρών αποδεκτών απαιτεί επενδύσεις υψηλού κόστους. Προκειμένου να μπορεί να επιχειρηθεί αξιολόγηση αυτών των επενδύσεων και επιλογή των καταλληλότερων είναι αναγκαίο να μπορεί να εκτιμηθεί το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από αυτές. Η ερευνητική ομάδα επιχειρεί την δημιουργία ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την εκτίμηση του οφέλους από την καλυτέρευση των υγρών αποδεκτών.