Πρόγραμμα ASEAN


 

Το πρόγραμμα ‘Feasibility study for the implementation of energy integrated urban planning (EIUP) inASEAN cities and of applicability of European approaches’’ στοχεύει στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας  για την ενσωμάτωση  αποδοτικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ασίας κατά την διαδικασία σχεδιασμού ενεργειακής πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο. Στόχο της μελέτης σκοπιμότητας είναι η δυνατότητα εφαρμογής των καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικο- οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο της Ν.Α. Ασίας.   
 
Η Ερευνητική Ομάδα Οικονομικών του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη των κατάλληλων κοινωνικο-οικονομικών εργαλείων για την αποτελεσματικότερη οικονομική εφαρμογή επιλεγμένων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για την περιοχή της Ν.Α Ασίας. Στα πλαίσια αυτά, η Ερευνητική Ομάδα Οικονομικών του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης σχεδίασε ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο για την Εφαρμογή Οικονομικών Εργαλείων στα πλαίσια μιας εφαρμοσμένης αποτελεσματικής πολιτικής για την περιοχή της Ν.Α. Ασίας, καθώς και ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο για την Εφαρμογή Βιώσιμων Τουριστικών Ανάπτυξης σε αναπτυσσόμενες περιοχές της Ν.Α. Ασίας.  Επίσης,  κατά την διαμόρφωση του Πλαισίου Αξιολόγησης Ολοκληρωμένου Αστικού Σχεδιασμού από τους τοπικούς εκπροσώπους των τριών επιλεγμένων πόλεων της Ν.Α. Ασίας, η Ερευνητική Ομάδα δραστηριοποιείται στην συνολική επιμέλεια του Πλαισίου Αξιολόγησης, για την αρτιότερη συμπλήρωσή του.