Ευρωπαικό Πρόγραμμα Damage


 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘DAMAGE’ χρηματοδοτήθηκε από τη δράση INTERREG IIIB. Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός επιχειρησιακού εργαλείου για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών σε τέσσερις χώρες της Μεσογείου (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα). Το επιχειρησιακό εργαλείο προορίζεται έχει ως αποδέκτες περιφερειακές αρχές και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών Ο στόχος της ερευνητικής ομάδας Οικονομικών του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι η δημιουργία ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την εκτίμηση του κόστους που επιφέρουν οι φυσικές καταστροφές. Για την εκτίμηση του άμεσου κόστους υπάρχει ένα σύνολο επιχειρησιακών μεθόδων. Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη για την εκτίμηση του έμμεσου κόστους. Στο πλαίσιο αυτό η ερευνητική ομάδα δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο συνδυάζει παραδοσιακές μεθόδους (contingent valuation, travel cost, κ.τ.λ) με νέες μεθόδους για την εκτίμηση του έμμεσου κόστους. Πεδίο εφαρμογής για τον έλεγχο των μεθοδολογικών έχει επιλεγεί το φαινόμενο των πλημμύρων για το οποίο θα εφαρμοστεί η δημιουργηθείσα μεθοδολογία.