Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "NAUTISMED"


 

To Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Nautismed χρηματοδοτήθηκε από τη δράση Interreg III B MEDOCC με σκοπό να παρέχει διακρατική συνεργασία στις Μεσογειακές χώρες στο θέμα του βιώσιμου ναυτικού τουρισμού. Η ερευνητική ομάδα του Οικονομικών του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης  ερευνά τις επιχειρησιακές συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης στα παραθαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου.  Τα θαλάσσια οικοσυστήματα δέχονται αυξανόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις από την οικιστική αύξηση , τον διογκούμενο τουρισμό ενώ δέχεται και σημαντικό όγκο αποβλήτων και θαλάσσιας ρύπανσης. Με αυτούς τους περιορισμούς προβάλει η ανάγκη για τον σχεδιασμό μιας βιώσιμης ανάπτυξης στα παραθαλάσσια οικοσυστήματα. Τα περιβαλλοντικά όρια πρέπει να ληφθούν συστηματικά υπόψη και η ευημερία των μελλοντικών γενεών πρέπει να ενσωματωθεί στις συναρτήσεις ευημερίας. Σε αυτό το πλαίσιο η ερευνητική ομάδα επιχειρεί να καθορίσει ένα επιχειρησιακό πλαίσιο αξιολόγησης και σχεδιασμού της Βιώσιμης Ανάπτυξης στα παραθαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου.