Τομείς Έρευνας


 

Το ερευνητικό έργο της Ερευνητικής Ομάδας Οικονομικών του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης επικεντρώνεται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 

 • διαχείριση υδάτινων πόρων
 • οικονομικη ανάπτυξη και χρήση των φυσικών και ενεργειακών πόρων
 • τιμολόγηση και κοστολόγηση φυσικών πόρων (νερό, φυσικό αέριο, πρώτες ύλες κ.α.)
 • εφαρμογή οικονομικών εργαλείων στην περιβαλλοντική πολιτική
 • βιώσιμος τουρισμός
 • οικονομικά της κλιματικής αλλαγής
 • σχεδιασμό της εφαρμογής στην Ελλάδα της συμφωνίας του Κιότο
 • βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη
 • εφαρμογή στην Ελλάδα των Κοινοτικών Οδηγιών περί της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει"
 • προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
 • διαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών
 • ολοκληρωμένο οικονομικό σχεδιασμό διαχείρισης εθνικών δρυμών, περιβαλλοντικών πάρκων και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών
 • ολοκληρωμένη αξιολόγηση περιβαλλοντικών αγαθών
 • ανάπτυξη συστημάτων λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντική διαχείριση